כללי
• Mycount, ח.פ : 036867117 היא פלטפורמה בבעלות ארז צור, המספקת שירותי הנהלת חשבונות דיגיטלית לבעלי עסקים ומאפשרת ללקוחותיה מגוון כלים להפקת מסמכים חשבונאיים עבור לקוחות, ספקים ורשויות המס. כמו כן, Mycount מספקת שירותי ייעוץ ודיווח מס ומע”מ לרשויות.
האחריות על נכונות וחוקיות הדיווח החשבונאי לרשויות השונות הוא באחריות הלקוח בלבד. 
הלקוח נושא במלוא האחריות בגין כל טעות בהעברת המידע ל- Mycount ו/או טעויות הנובעות מדיווח שאינו נכון ו/או העברת מידע שגוי / מוטעה / שקרי / לא שלם או לא מדוייק ל- Mycount. 
הלקוח מתחייב להעביר לידי Mycount באם נודע לו על מידע לא מדוייק או לא שלם או מוטעה ויישא בעלויות תיקון הדיווחים בשל כך.
• תנאי השימוש אינם משנים כל הסכם אחר שנקבע בין Mycount למשתמש ובכל מקרה ייגבר הסכם אספקת השירות למול הלקוח, ובהתאם למסלול השירות הנבחר.
• תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה בהקשר לשימוש בפלטפורמה ובשירותים של Mycount.
• תנאי השימוש יחולו בכל שימוש בפלטפורמה ובאתר זה גם למול המזמין וגם בשימוש של מי מטעמו של המזמין.
• ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לכל המגדרים.
• Mycount מפרסמת גם את תנאי מדיניות הפרטיות שלה ב-___________ שהם חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי שימוש זה.
• השימוש בפלטפורמה ובשירותים של Mycount יהיה אך ורק לאחר קבלת תנאי הסכם ורישיון שימוש זה. 
• הגדרות
• “משתמש”- הכוונה לכל פרט שהוא בעל עסק, העושה שימוש כלשהו בפלטפורמה של חברת Mycount.
• “הפלטפורמה”- Mycount הנה אפליקציה ואתר המאפשרת הפקת חשבוניות, קבלות ומסמכים עסקיים וכן מערכת דיווחים לרשויות המס. Mycount, ובעליה, ארז צור, רשומים כחוק ברשות המיסים, מספר אישור ___________. 
• התחייבות של המשתמש
• המשתמש מתחייב כי הנו כשיר משפטית ובגיר (מעל גיל 18) או כי הוא פועל באמצעות אפוטרופוס מטעמו ובאישור האפוטרופוס.
• המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה של תכנות, פריצה, כניסה לדפים פנימיים של המערכת או כל פעולה אחרת שאין למשתמש גישה ישירה אליהם.
• המשתמש מתחייב שלא יזין למערכת תוכן אשר מפר זכויות בקניין רוחני של אחר, הפרה של סוד או סימן מסחרי של פרט אחר, לשון הרע, פגיעה באחר ובפרטיות של האחר.
• המשתמש מתחייב שלא לנצל את העיצוב ו/או קוד המקור ו/או התוכן שבאתר ובאפליקציה אלא לשם הפקת מסמכים בהתאם לתנאיי השירות. 
• המשתמש מתחייב שלא לסרוק את האפליקציה והאתר במטרה לאסוף מידע על אופן פעולתם ולשם העתקתם בין אם באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות ייעודיות. 
• המשתמש מתחייב כי הוא יזדהה בשמו בלבד ולא ייכנס למערכת בשמו של אחר, יזייף פרטים או יזין נתונים שקריים למערכת. Mycount מזכירה כי דיווחי מס לרשויות היא התחייבות אישית של הנישום וכי לא Mycount אינה ולא תהיה אחראית לפרטים והעסקאות של הנישום/המשתמש.
• המשתמש יישא במלוא האחריות והתוצאות בגין הזנה שגויה או לא תקינה של נתונים למערכות הדיווח וכי התחשיבים והדיווחים בשמו של המשתמש מבוססים עליהם. ידוע ללקוח כי Mycount רשאית לגבות בעבור כל תיקון של דיווח ו/או מסמך בגין הזנה שגויה או לא תקינה של הנתונים, ושאינם תלויים ב- Mycount.
• Mycount מכירה בכך שיכול להיות שהמשתמש ימנה מי מטעמו לשם העברה והעלאה של הנתונים למערכת. המשתמש מתחייב כי פעולות אשר יבוצעו במערכת בשמו של המשתמש הנם ברשותו ובשליטתו והנו מוותר על כל טענה כלפי Mycount  בגין דיווחים אשר נעשו למערכת בידי מי מטעמו. 
• המשתמש מצהיר שהפעילות החשבונאית אותו הוא מבצע באמצעות Mycount  הנה עבור פעילותו שלו וכי העסקים המנוהלים והמדווחים באמצעות Mycount  הנם חוקיים ורשומים כדין בישראל.
• על המשתמש לבדוק האם הפלטפורמה של Mycount מתאימה לצרכים שלו לפני השימוש בכדי למנוע מצב שלמשתמש תהיה טענה לפיה הפלטפורמה אינה מתאימה לצרכיו. לא תשמע טענה על כך לאחר סיום תקופת ניסיון באם תינתן. 
• השירותים של Mycount 
• Mycount מאפשר שירות של ריכוז חשבוניות של הוצאות עסקיות, הפקת תלושי משכורת, דיווח חודשי או דו חודשי לרשויות המיסים, הפקת דוחות רווח והפסד שנתיים, הצהרות הוא, תיקון וערעור על שומות מס ושירות יועצי מס וראיית חשבון שונים. 
• השירות ניתן במספר מסלולי שירות כמפורט באתר.
• האתר והאפליקציה יספקו מידע ותוכן לניהול עסקים. מידע זה אינו מחליף ייעוץ מקצועי ספציפי ומותאם. Mycount אינה אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמש בשל הסתמכות על מידע זה ו/או בשל נזק או מניעת רווח אשר ייגרם למשתמש בשל הסתמכות על מידע זה. 
• האתר והאזור האישי יהיו זמינים לשימוש במערכות PC, אנדרואיד ואפל. Mycount תהיה רשאית לשנות את נתיבי הגישה לאזור האישי של המשתמש וזאת ללא הגבלה ומבלי שיהיה בכך הפרה של תנאיי השירות והשימוש.
• מסלולי השירות הנם כמפורט באתר. מעבר ממסלול שירות אחד לשני יכול להיות מוגבל. במקרים של שדרוג השירות, הוא יעשה כנגד השלמת תשלום בין המסלולים השונים. 
• ניהול חשבונות המשתמש
• רק למשתמש שנרשם דרך האתר, אשר מסר פרטים נכונים והעביר את מסמכי הקליטה אשר אושרו אצל Mycount, יקבל גישה לשירותים שבמערכת, כולם או חלקם, בהתאם למסלול הנבחר.
• הגישה לחשבון המשתמש נעשית באיזור האישי של המשתמש ובהתאם לסיסמה ושם משתמש. על המשתמש לבחור סיסמה מאובטחת ולשמור את פרטייה אצלו וזאת על מנת לוודא אבטחה של הנתונים המוזנים למערכת. 
• Mycount רשאית להגביל למשתמשים את הגישה לאזור האישי ואף לחסום את גישתם באופן מלא או להגביל את כמות המכשירים באמצעותם מתאפשרת גישה לאיזור זה, להגביל את כתובות ה- IP, למנוע גישה ממקורות IP לא מזוהים וכיוצ”ב. הגבלה זו נועדה לשמור על בטחון המשתמשים והמידע שבמערכות Mycount. משתמש אשר הוקפא או הוגבלה גישתו לאיזור האישי מתבקש לפנות לתמיכה הטכנית לשם בירור סיבת ההקפאה ולהסדיר את הגישה לאזור האישי של המשתמש.
• למרות שMycount עושה את כל שביכולתה להבטיח אבטחת התוכן של חשבון המשתמש, Mycount אינה יכולה להבטיח הרמטית את המידע הנשמר במערכותיה. לכן, במקרה של חדירה שאינה מורשית לחשבון של המשתמש, ובאם יגרמו נזקים למשתמש בשל כך,  Mycount לא תהיה אחראית לנזקים אשר אינם בשליטתה. פרטים נוספים על שמירת המידע בידי Mycount  מפורסמים במדיניות הפרטיות.
• על מנת לשמור על אבטחת המידע שאצל Mycount בעל החשובן נדרש לדווח על כל חשד לשימוש בלתי מורשה בחשבונו.
• מסלולי השירות ב Mycount 
• Mycount מאפשרת מספר מסלולי שירות בתשלום חודשי בתשלום באמצעות כרטיס אשראי. אי תשלום במועד או ביטול אמצעי הגביה יכול להביא לגביה באמצעות הוצאה לפועל כאשר הוצאות הגביה והטיפול המשפטי יתווספו לחוב. 
• Mycount רשאית לשנות את תעריפי השימוש מעת לעת ע”פ שיקול דעתה וללא צורך במתן הסבר בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע”מ ו/או שינוי בהיטלים הרגולטורים ו/או שינוי עלויות תפעוליות ו/או ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.
• מסלולי השירות וגישה לאיזור האישי יתאפשרו רק כנגד העברת אמצעי חיוב (כרטיס אשראי, הוראת קבע או התחייבות כספית אחרת). 
• הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אשר יינתנו מפעם לפעם יכולים להיפסק לפי שיקול דעתה הבלעדי של Mycount. בכל מקרה לא יינתנו כפל מבצעים או הנחות או ניצול רב פעמי של הטבה או מבצע או הנחה. 
• חידוש וביטול השירות
• השירות של Mycount הינו בתעריף חודשי מתמשך המתחדש אוטומטית לפי החבילה שבחרת במעמד ההרשמה. החיוב יבוצע מראש ומדי חודש. 
• באפשרותך לפנות בבקשה לשינוי מסלול השירות או לתת הוראה לאי חידוש המנוי בכל עת על ידי פנייה למערכת, באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון המפורטים להלן: דוא”ל: _____________ או למוקד הטלפוני שמספרו: _____________.
• אי חידוש המנוי או שינוי המסלול ייכנס לתוקפו בתום תקופת השירות אשר שולם עליה עד לאותו המועד. 
• במידה ולא תתקבל הודעת אי חידוש השירות, המערכת תחדש את השירות באופן אוטומטי ואמצעי התשלום יחוייב בגין חידוש זה. 
• השירות של Mycount רואה בך אחראי בגין רכישות של השירותים ו/או המוצרים באתר אשר בוצעו באמצעות כרטיס האשראי שלך.
הנך מודע/ת לכך כי אם תבוצע בניגוד לדין ולאמור לעיל בקשה לביטול החיוב וכתוצאה מכך לא יכובד התשלום ששילמת בעבור השירות ו/או המוצר אשר רכשת, נראה בך כאחראי/ת הבלעדי לכך והדבר אף עלול לגרור תביעות משפטיות נגדך. בנוסף, במקרה בו תתכחש, באופן שקרי, לכך שנרשמת לאתר, Mycount שומרת את זכותה לגביית התשלומים לפי כל דין.
• הפסקת השירות
• Mycount רשאית למנוע או להפסיק את השירותים באופן כללי או חלקי מכל טעם שהוא וזאת ללא הודעה מראש. Mycount רשאית לא לספק שירות למשתמש אשר הפר סעיף מתנאי השימוש בהסכם זה, עשה שימוש לרעה, שימוש לא חוקי, ניצול משאבי Mycount לרעה או ביצע כל פעולה אחרת אשר יש בה לפגוע בציבור בכלל וב Mycount בפרט. בתוך כך Mycount רשאית להפסיק מתן שירות למשתמש אשר אינו משלם את דמי השירות, אינו מספק נתונים לצרכי עריכת דיווחים חשבונאיים, אינו משיב מסמכים חתומים או מאומתים או בשל אי שיתוף פעולה אחר מצד המשתמש ביחס לדיווחים החשבונאיים.
• חברת Mycount רשאית לחסום למשתמש גישה לפלטפורמה ללא הודעה מוקדמת במקרה שאותו הפרט גרום נזק לחברה או למוצרים שלה או מכל סיבה אחרת.
• Mycount שומרת אצלה את נתוני המשתמשים עד 24 חודשים מתום מתן השירות לאחר מכן הנתונים יימחקו. לקוחות אשר הפסיקו את מתן השירות יהיו רשאים לבקש ולקבל איחזור של המידע המאוחסן אצל Mycount בתשלום לפי תעריפי השירות. 
• שיפוי  Mycount
• במקרה של נזק, חסר, הפסד שייגרמו לחברה, המשתמש מתחייב שיפצה וישפה את חברת Mycount. גם ישלם את הוצאות שכר טרחה של עורך דין. זאת בקשר לכל תביעה או דרישה שMycount תקבל במקרה שהמשתמש השתמש בפלטפורמה בצורה שמפר את ההסכם של תנאי השימוש.
• המשתמש יחוייב בתשלום בגין הפקת מסמכים באם תועבר דרישת הרשויות להפקת מסמכים כאמור בעבור הלקוח, וזאת במקרים שאינם במהלך הרגיל של העסקים כגון במקרים של חקירת מס, והקשורים ישירות לנתונים אשר המשתמש העביר לידי Mycount.
• Mycount רשאית לחייב את המשתמש בגין אחזור או איתור נתונים עבור משתמשים אשר אינם משתמשים בתשלום של Mycount.
• קישורים יוצאים
• באתר ובמערכת יכול שיהיו קישורים לאתרים ו/או שירותים חיצוניים. Mycount אינה אחראית לתוכן קישורים אלו או לאבטחה שלהם, ואינה תומכת בחלק הקישורים אשר מופיעים באתר המפנים לאתרים בבעלות ותחת ניהול של צד שלישי. האחראיות בשימוש בהם היא באחריותו של המשתמש בלבד.
• במקרה שהמשתמש מוצא מידע לא מסורי, לא חוקי , לא תקין בשירותים, הוא מתבקש להודיע לשירות הלקוחות של Mycount.
• תוכן מפר
• במקרה שהמשתמש נתקל בכל סוג של תוכן המפר כל דין, לרבות תוכן פוגעני, תוכן המפר סימני מסחר, זכות יוצרים או כל תוכן לא חוקי אחר, הוא רשאי לשלוח על כך הודעה לכתובת המייל
• שליחת תזכורות 
• Mycount רשאית לשלוח ללקוח תזכורת על חידוש מנוי ו/או שירותים נוספים המוצעים ללקוחותיה וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, ווטסאפ, SMS וערוצי תקשורת נוספים.
• קניין רוחני
• Mycount  היא בעלת מלוא הזכויות בקניין הרוחני, בזכויות היוצרים, קוד המחשב, הטקסט, הפן הגרפי, השיטות, הסימנים המסחריים, הנתונים בו וכמובן כל פרט אחר שלא נכתב כאן של האתר והפלטפורמה של Mycount והשימוש בהם מוגבל לתנאיי רישיון זה.
• הסכם זה של תנאי השימוש אינו מעניק למשתמש זכויות בנוגע לכל קניין רוחני של החברה, פלטפורמה, או בשירותים. זכותו של המשתמש רק להשתמש באתר ו/או בפלטפורמה לפי ובהתאם להסכם תנאי השימוש.
• Mycount  הנה סימן המסחר של בעלי האתר והפלטפורמה. השימוש בו, שלא למטרות השירות, אסור.
• למשתמש אין זכות לעשות שימוש בשירותי הפלטפורמה בצורה הנוגדת את ההוראות של תנאי השימוש מבלי לקבל הסכמה מצד החברה מראש כתוב. אי עמידה בהסכם עלול לפגוע בזכויות חברת Mycount או בזכויותיו של צד שלישי ויכולים להביא לחיוב המשתמש.
• המשתמש מאפשר לחברת Mycount להשתמש במידע אשר מסר לידיה לצורך יצירת נתונים ממוצעים, עיבודים סטטיסטיים אנונימיים, מדדים, נתונים מצטברים, מבחני ביצוע, מחקרים, סקרים, חישובים, השוואות ועוד. בנוסף, Mycount היא בעלת הזכויות במידע הסטטיסטי של לקוחותיה. החברה זכאית להשתמש, לשפר, לעדכן, למכור, לשנות, להשכיר ולבצע פעולות נוספות במידע סטטיסטי זה מבלי להודיע על כך מראש למשתמש. המשתמש אינו בעל זכויות במידע הסטטיסטי של חברת Mycount ואינו רשאי לאסוף, לעבד, להפיץ או להשתמש במידע זה.
• המחאת זכויות
• המשתמש בפלטפורמה של Mycount אינו רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו לפי הסכם תנאי השימוש הזה ללא קבלת הסכמה בכתב מראש מהחברה. עם זאת חברת Mycount רשאית להמחות את זכויותיה של צד שלישי בשימוש בשירותים של החברה, ועל הצד השלישי לקבל את התחייבויותיה של חברת Mycount בנוגע למשתמש לפי הסכם תנאי השימוש הזה.
• תמיכה טכנית
• Mycount מעניקה לכל לקוחותיה שירותי תמיכה טכני. השירות ניתן בימי העבודה ושעות השירות המפורסמות באתר. 
• Mycount מאפשרת תמיכה טכנית באמצעות אפליקציית ווטסאפ Whatsup – זמינות השירות והתמיכה באמצעי זה הנה ראשונית בלבד ואינה תחליף למענה אישי. 
• סמכות שיפוט
• סמכות השיפוט בנוגע לעניינים ונושאים הקשורים להסכם זה תהיה רק בבית משפט מוסמך במחוז ת”א והדין שחל על הסכם תנאי השימוש הזה יהיה אך ורק על פי הדין הישראלי.